ശ്രീനിവാസപുരം ധര്‍മപഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ പഠനക്ലാസ്. ശ്രീനിവാസപുരം എസ്.എന്‍.ഡി.പി. ശാഖാമന്ദിരം.4.00.
സര്‍ഗാറോയ് രചിച്ച യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥമായ താഴ്വാരങ്ങളുടെ നാട്ടിലിന്റെ പ്രകാശനം. മണമ്പൂര്‍ എസ്.എന്‍.ഡി.പി.ഹാള്‍ 4.00.

More Citizen News - Thiruvananthapuram