അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം

Posted on: 18 Aug 2015



നാവായിക്കുളം: വെട്ടിയറ കുഴയ്ക്കാട്ടുകോണം ആയിരവല്ലിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ 18ന് രാവിലെ 7ന് അഷ്ട ദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം നടത്തും.

More Citizen News - Thiruvananthapuram