എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നാം നശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവികള്‍ ആകുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമായിരിക്കും

ലെനിന്‍