അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Posted on: 09 Sep 2015കാസര്‍കോട്: വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കില്‍ മാലോത്ത് വില്ലേജില്‍ സര്‍വേനമ്പര്‍ 588/2ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 2.95 ഏക്കര്‍ മിച്ചഭൂമി ഭൂരഹിത കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പതിച്ചുനല്കുന്നതിന് കളക്ടര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിജ്ഞാപനം എച്ച്.6/49649/2015, തീയതി 19.08.2015, കാസര്‍കോട് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി നിശ്ചിതഫോറത്തിലാണ് (ഫോറം നമ്പര്‍ 17) അപേക്ഷ കളക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സപ്തംബര്‍ 11-വരെ കളക്ടറേറ്റില്‍ സ്വീകരിക്കും.

More Citizen News - Kasargod