കാര്‍ഷിക കടാശ്വാസം അനുവദിച്ചു

Posted on: 08 Sep 2015കാസര്‍കോട്: ജില്ലയിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്ന് കര്‍ഷകര്‍ എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പകള്‍ക്ക് കടാശ്വാസം അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു. ജില്ലയിലെ ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് പ്രാഥമിക സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കില്‍ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 4017 രൂപ അനുവദിച്ച
തായി സഹകരണസംഘം ജോയന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ അറിയിച്ചു. കടാശ്വാസം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും വിലാസവും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

More Citizen News - Kasargod