ഏജന്റുമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌

Posted on: 05 Sep 2015ഇന്നത്തെ പത്രത്തോടൊപ്പം സപ്തംബര്‍ ലക്കം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാസികയും യാത്രയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
-അസി. സര്‍ക്കുലേഷന്‍ മാനേജര്‍.

More Citizen News - Kasargod