ഓണം സ്‌പെഷ്യല്‍ പഞ്ചസാര 29-വരെ

Posted on: 08 Aug 2015കാസര്‍കോട്: ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ റേഷന്‍കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും ഒരുകിലോ വീതം സ്‌പെഷ്യല്‍ പഞ്ചസാര 13.50 നിരക്കില്‍ ആഗസ്ത് 29-വരെ ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതീകരിച്ച വീട്ടിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന് ഒരുലിറ്റര്‍ വീതവും വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീട്ടിലെ കാര്‍ഡിന് നാലുലിറ്റര്‍ വീതവും മണ്ണെണ്ണ 18 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കും. ബി.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് ഒരുരൂപ നിരക്കില്‍ പരമാവധി 25 കിലോ അരിയും രണ്ടുരൂപ നിരക്കില്‍ ഏഴുകിലോ ഗോതമ്പും ലഭിക്കും. എ.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് 8.90 രൂപ നിരക്കില്‍ ഒമ്പതുകിലോ അരിയും 6.70 രൂപ നിരക്കില്‍ രണ്ടുകിലോ ഗോതമ്പും എ.പി.എല്‍. സബ്‌സിഡി കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് രണ്ടുരൂപ നിരക്കില്‍ എട്ടു കിലോ അരിയും 6.70 രൂപ നിരക്കില്‍ രണ്ടുകിലോ ഗോതമ്പും ലഭിക്കും. എ.എ.വൈ. കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് ഒരുരൂപ നിരക്കില്‍ 35 കിലോ അരിയും അന്നപൂര്‍ണ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് 10 കിലോഗ്രാം അരിയും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. എല്ലാ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും രണ്ടുകിലോ വീതം ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് ആട്ട 15 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും.
എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി അവര്‍ക്കര്‍ഹതപ്പെട്ട അരി വിഹിതം ലഭിക്കും. പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ സപ്ലൈ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍:താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, കാസര്‍കോട്- 04994 230108, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് - 04672 204044, ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്, കാസര്‍കോട്- 04994 255138, ടോള്‍ഫ്രീ നം 1800-425-1550, 1967.

More Citizen News - Kasargod