പി.എസ്.സി. സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on: 05 Aug 2015കാസര്‍കോട്: ജില്ലയില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ടൈപ്പിസ്റ്റ് (എന്‍.സി.എ. മുസ്ലിം) തസ്തികയില്‍ നടത്തിയ ഒ.എം.ആര്‍. പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ സാധ്യതാ പട്ടിക പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പട്ടിക പരിശോധനയ്ക്ക് ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാണ്.

More Citizen News - Kasargod