ചോദ്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായിരിക്കണം. ഗൗരവം അര്‍ഹിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതല്ല. ഒരു ചോദ്യത്തില്‍ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം പരാമര്‍ശിക്കുക.
.
പേര്
ഇമെയില്‍
മറുപടി ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഇ-മെയില്‍ തെറ്റാതെ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ചോദ്യം
Type in Malayalam
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുന്നതിന് Type in Malayalam എന്ന ചെക്ക്‌ ബോക്‌സ്‌ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌ത്‌ മുകളിലുള്ള Text Box-ല്‍ മംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്യുക. ഇടയ്‌ക്ക്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ Control Key Press ചെയ്‌ത്‌ G (Ctrl+G) എന്ന അക്ഷരം അടിയ്‌ക്കുക.
For Example: To get കേരള, type kerala in English and press space.
ജനന തീയതി
സെക്സ്ആണ്‍ പെണ്‍
തൂക്കം
ഉയരം
ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോഇല്ല ഉണ്ട്

Loading