പിറവം, കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ വാര്‍ഡ് പട്ടികയായി

Posted on: 09 Sep 2015കൊച്ചി: ജില്ലയിലെ പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായ പിറവം, കൂത്താട്ടുകുളം എന്നിവയുടെ വാര്‍ഡ് നിര്‍ണയിച്ച് അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

More Citizen News - Ernakulam