കൃഷിഭവനില്‍ നിന്ന് ആനുകൂല്യം നല്‍കും

Posted on: 08 Sep 2015കൂത്താട്ടുകുളം: പാലക്കുഴ കൃഷിഭവനില്‍ നിന്ന് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ വാഴ, മരച്ചീനി പദ്ധതികള്‍ക്ക് വളം ലഭിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്ള കര്‍ഷകര്‍ 30ന് മുമ്പ് കരം തീര്‍ത്ത രസീതിന്റെ കോപ്പി നല്‍കി പെര്‍മിറ്റ് കൈപ്പറ്റണം.
ഹോര്‍ട്ടി കള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ പുതുജാതി കൃഷി, കുരുമുളക് പുനരുദ്ധാരണം എന്നിവയ്ക്ക് കര്‍ഷകര്‍ 15ന് മുമ്പ് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി, കരം തീര്‍ത്ത രസീത് എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം.

More Citizen News - Ernakulam