കുടുംബശ്രീ ആട്ഗ്രാമം പദ്ധതി: പരിശീലനം തുടങ്ങി

കല്പറ്റ: മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്‍ കുടുംബശ്രീയും പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും സംയുക്തമായ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ക്ഷീരസാഗരം,

» Read more