ഗവിയിലേക്ക് ഡി.ടി.പി.സി.യുടെ ഹരിതയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം

പത്തനംതിട്ട: ഗവിയുടെ ഹരിതസമൃദ്ധിയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വഴികാട്ടാന്‍ ജില്ലാ ടൂറിസം െപ്രാമോഷന്‍ കൗണ്‍സിലും രംഗത്ത്. ഇടതൂര്‍ന്ന വനാന്തരവും

» Read more