65


നീലമ്പം അങ്കണവാടി കെട്ടിടം തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.ജി.സി.ബഷീര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

More Citizen News - Kasargod